Recycle your food scraps!

Get discounted compost bins or worm farms from your Council and reduce what you send to landfill by half.

Composting and worm farming at home is easy to do and avoids transporting food scraps to landfill where they produce harmful greenhouse gases. Our quick tutorial shows you how to recycle your food scraps, reduce your environmental footprint and make free fertiliser for your garden.

Waverley, Woollahra and Randwick Council residents are eligible for a compost bin or worm farm, just enter your address to go to your council's offer.

Hãy xem mức giảm giá của hội đồng của quý vị


Chúng tôi sử dụng địa chỉ của quý vị để tìm hội đồng địa phương của quý vị để hiển thị cho quý vị thấy các sản phẩm và các giảm giá quý vị có đủ điều kiện nhận. Chúng tôi lưu trữ địa chỉ của quý vị một cách ẩn danh để cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị và các hội đồng đối tác của chúng tôi. Nếu quý vị cũng cung cấp địa chỉ email của mình, chúng tôi thỉnh thoảng có thể liên lạc với quý vị để thông báo các ưu đãi đặc biệt và cập nhật thông tin. Quý vị có thể yêu cầu xóa địa chỉ của mình khỏi hệ thống của chúng tôi và/hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tại sao bạn cần địa chỉ của tôi?