Compost your food scraps and cut your waste in half.

Tham gia một phong trào đang phát triển nở rộ để làm phân xanh tại nhà - cắt giảm lượng rác thải của quý vị đi một nửa, giảm dấu chân cacbon, và làm đất & phân bón màu mỡ bằng cách tái chế các thức ăn thải bỏ của quý vị.

Bài hướng dẫn 1Học bài hướng dẫn

Learn all you need to know about composting, worm farming and more in only 10 minutes.

Bài kiểm tra 2Làm bài kiểm tra

Test your knowledge by taking our quick quiz to unlock your discount.

Khuyến mại 3Grab your discount

50% off RRP + FREE Delivery. 2 orders per household (every 5 years).