Chi tiết sản phẩm đặt hàng

Chọn một phương pháp

Làm phân xanh (Composting)

FROM
$16 .90
Lưu $83 .05 $99.95 Giá Bán Lẻ Đề Xuất

Compost bins retain heat to speed up the process via above ground, partially buried, or rotating chambers.

  • Processes lots of food scraps (limit meat and diary).
  • Above ground and tumblers compost garden waste too.
  • Low maintenance.Produces rich harvestable compost for your garden and the sourrounding soil, plus tumblers produce liquid fertiliser.

See benefits

Nuôi trùng/giun (Wormfarming)

FROM
$29 .95
Lưu $80 .05 $110.00 Giá Bán Lẻ Đề Xuất

Những con trùng/giun trong thùng nuôi trùng/giun sẽ phân hủy thực phẩm thải bỏ bằng cách ăn các vi sinh vật ăn thức ăn của quý vị. Thùng nuôi trùng/giun hoạt động tốt cho người cư ngụ trong căn hộ và trẻ em rất thích. Quý vị cần phải có vị trí có mái che để đặt thùng nuôi trùng/giun và không thể giải quyết nhiều vật liệu như thùng làm phân xanh (compost bin). Các loại vật liệu quý vị có thể bỏ vào thùng nuôi trùng/giun (worm farm) cũng hạn chế hơn so với thùng làm phân xanh (compost bin).

Chọn thùng nuôi trùng/giun (worm farm) nếu quý vị:

  • không thường xuyên có nhiều cây cành 
  • cư ngụ trong căn hộ hoặc không có chỗ trống trên mặt đất, cát, sỏi để đặt thùng làm phân xanh
  • gia đình ít người (dưới 4 người) hoặc quý vị không thải bỏ nhiều thực phẩm

Những lợi ích của thùng nuôi trùng/giun (worm farm) là: 

  • phân bón lỏng (là sản phẩm chính) từ thùng nuôi trùng/giun (worm farm) của quý vị dễ sử dụng cho khu vườn của quý vị 
  • quý vị có thể đặt thùng nuôi trùng/giun trong sân, trên ban-công hoặc trong nhà
See benefits