Nhận giảm giá tới 40% Giá Bán lẻ Đề xuất cho một thùng nuôi trùng/giun, thùng bokashi hoặc thùng làm phân xanh.

Tham gia một phong trào đang phát triển nở rộ để làm phân xanh tại nhà - cắt giảm lượng rác thải của quý vị đi một nửa, giảm dấu chân cacbon, và làm đất & phân bón màu mỡ bằng cách tái chế các thức ăn thải bỏ của quý vị.

Khuyến mại Shop by Product

Get up to 40% off RRP on a wide range of worm farm, compost bins and bokashi gear.

Bài hướng dẫn Help me choose

Learn more about the different ways you can divert your food scraps, to decide what is best for you.

Worm carrying shovel

Do a tutorial and master the way of the worm...

Learn all you need to know in 10 minutes, with our fun tutorials for composting, worm farming and bokashi fermentation.

View tutorials